Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD el Dr/societat informa a l’usuari que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web pot requerir que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers del titular i responsable del web amb l’exclusiva finalitat d’atendre les seves sol·licituds assistencials i d’informació plantejades … (enviament de correus publicitaris, cessió a tercers,…) Us informem que no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

L’enviament referit a les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en un fitxer de dades propietat del Dr/societat que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb la llei.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA AVANZADA el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions legals. L’usuari es compromet i es fa responsable de comptar amb els consentiments necessaris en cas que es facilitin dades de terceres persones.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar llevat que expressament s’indiquin que són preceptius pel servei prestat.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts per la llei, així com el dret a revocar, si escau, la cessió de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un missatge per correu electrònic a drcabot@drcabot.es o d’una carta escrita i signada per correu ordinari a: CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA AVANZADA amb domicili MARE DE DEU DE LA SALUT, 78, 4ª planta, puerta B. Barcelona, 08024, a la qual ha de figurar el nom complet de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i descripció del dret exercitat.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat en els mateixos fins que CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA AVANZADA ho consideri oportú i mentre segueixi sent adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA AVANZADA no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà d’enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA AVANZADA pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent.